Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bao Bì Phát Thành
Bao Bì Sản Phẩm Đông Lạnh
Bao bì sản phẩm đông lạnh 8 Bao bì sản phẩm đông lạnh 8

- Chịu được nhiệt độ thấp. - Có thể chịu được cả nhiệt độ cao - Không độc và không làm cho thực phẩm có mùi vị lạ. - Ngăn chặn được sự thất thoát hay xâm nhập của hơi nước và không khí.. - Không biến đổi khi tan giá, vận chuyển, phân phối.

Bao bì sản phẩm đông lạnh 7 Bao bì sản phẩm đông lạnh 7

- Chịu được nhiệt độ thấp. - Có thể chịu được cả nhiệt độ cao - Không độc và không làm cho thực phẩm có mùi vị lạ. - Ngăn chặn được sự thất thoát hay xâm nhập của hơi nước và không khí.. - Không biến đổi khi tan giá, vận chuyển, phân phối.

Bao bì sản phẩm đông lạnh 6 Bao bì sản phẩm đông lạnh 6

- Chịu được nhiệt độ thấp. - Có thể chịu được cả nhiệt độ cao - Không độc và không làm cho thực phẩm có mùi vị lạ. - Ngăn chặn được sự thất thoát hay xâm nhập của hơi nước và không khí.. - Không biến đổi khi tan giá, vận chuyển, phân phối.

Bao bì sản phẩm đông lạnh 5 Bao bì sản phẩm đông lạnh 5

- Chịu được nhiệt độ thấp. - Có thể chịu được cả nhiệt độ cao - Không độc và không làm cho thực phẩm có mùi vị lạ. - Ngăn chặn được sự thất thoát hay xâm nhập của hơi nước và không khí.. - Không biến đổi khi tan giá, vận chuyển, phân phối.

Bao bì sản phẩm đông lạnh 4 Bao bì sản phẩm đông lạnh 4

- Chịu được nhiệt độ thấp. - Có thể chịu được cả nhiệt độ cao - Không độc và không làm cho thực phẩm có mùi vị lạ. - Ngăn chặn được sự thất thoát hay xâm nhập của hơi nước và không khí.. - Không biến đổi khi tan giá, vận chuyển, phân phối.

Bao bì sản phẩm đông lạnh 3 Bao bì sản phẩm đông lạnh 3

- Chịu được nhiệt độ thấp. - Có thể chịu được cả nhiệt độ cao - Không độc và không làm cho thực phẩm có mùi vị lạ. - Ngăn chặn được sự thất thoát hay xâm nhập của hơi nước và không khí.. - Không biến đổi khi tan giá, vận chuyển, phân phối.

Bao bì sản phẩm đông lạnh 2 Bao bì sản phẩm đông lạnh 2

- Chịu được nhiệt độ thấp. - Có thể chịu được cả nhiệt độ cao - Không độc và không làm cho thực phẩm có mùi vị lạ. - Ngăn chặn được sự thất thoát hay xâm nhập của hơi nước và không khí.. - Không biến đổi khi tan giá, vận chuyển, phân phối.

Bao bì sản phẩm đông lạnh 1 Bao bì sản phẩm đông lạnh 1

- Chịu được nhiệt độ thấp. - Có thể chịu được cả nhiệt độ cao - Không độc và không làm cho thực phẩm có mùi vị lạ. - Ngăn chặn được sự thất thoát hay xâm nhập của hơi nước và không khí.. - Không biến đổi khi tan giá, vận chuyển, phân phối.